بازدید مدیر تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان از ایستگاه پمپاژ ویس

روز سه شنبه مورخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ بهنام صادقی مدیر تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب‌ و برق خوزستان، بهرام جعفری مدیر عامل، معاونت فنی مهندسی و تعمیرات و مدیر شبکه بهره برداری شمال شرق شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ به همراه مدیر عامل شرکت تعمیرات پمپ سنتراژ مشهد از شبکه آبیاری شمال شرق اهواز بازدید نمود.

در این بازدید ضمن بیان مشکلات فنی ایستگاه پمپاژ ویس، راه کارهای مناسب مطرح شد و در برنامه کاری شرکت کارون بزرگ قرار گرفته شد.