توزیع اخطاریه به مشترکان دارای بدهی معوقه

اداره حراست و امور حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ در حال توزیع اخطاریه کتبی بین مشترکان دارای بدهی معوقه می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ؛
اداره حراست و امور حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ در راستای ایفای نقش خود در وصول مطالبات بدهی های معوقه مشترکان خود، طی روزهای اخیر علاوه بر ۲۰۰ مورد اخطار تلفنی و شفاهی، تعداد ۱۵۰فقره اخطاریه کتبی نیز بین مشترکان و کشاورزان بدهکار توزیع کرده و این روند تا کسب نتایج مدنظر ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ طبق بررسی های بعمل آمده اقدامات مذکور تاثیر مثبتی در روند مراجعه بدهکاران و وصول مطالبات معوقه داشته است.