جلسه برنامه ريزي و هماهنگی کشت تابستانه با حضور مدیران عامل شرکت های تعاونی شبکه آبیاری میان آب شوشتر برگزار گردید

جلسه برنامه ريزي، هماهنگی و تصميم گيري  جهت کشت تابستانه ۱۴۰۱ با حضور معاونت های بهره برداری و مشارکت مردمی و مدیرامور مشترکین شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ و مدیران عامل شرکت های تعاونی شبکه آبیاری میان آب شوشتر در محل سالن جلسات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت  بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ؛

در این نشست، پس از اظهار نظر حاضرین، در خصوص وضعیت کشت هاي تابستانه در محدوده شبکه و همچنین لزوم تعیین تکلیف بدهی آب بها کشاورزان تصمیماتی به شرح ذیل اخذ گردید:

۱. به منظور پیشگیری از کشت های غیر مجاز تامین آب کشت های دائم و تابستانه شبکه بصورت غیرمستمر طی هفته انجام مي پذیرد .

۲. شرکت های تعاونی نسبت به تعیین تکلیف بدهی آب بهاء خود طی هفته جاری با مراجعه به امور مشترکین شرکت اقدام نمایند.

۳. شرکت های تعاونی الگوی کشت مجاز پیشنهادی خود را  مطابق با الگوي كشت مصوب استان جهت بررسی و عقد قرارداد به شرکت بهره برداری ظرف یک هفته ارایه نمایند.

جلسه برنامه ريزي و هماهنگی کشت تابستانه با حضور مدیران عامل شرکت های تعاونی شبکه آبیاری میان آب شوشتر