جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت تامین آب کشت های تابستانه با کشاورزان شرکت تعاونی روستای عرب اسد شبکه آبیاری میانآب برگزار شد.

در مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ جلسه ای با حضور بهرام جعفری مدیرعامل و معاونت مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ و جمعی از نمایندگان کشاورزان و مدیر عامل تعاونی تدبیر و امید روستای عرب اسد منطقه میانآب شوشتر در خصوص تامین آب در شرایط خشکسالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ؛

در این جلسه ابتدا جعفری برلزوم رعایت الگوی کشت مصوب و ممنوعیت کشت های پر آب بر همچون شلتوک تاکید نموده و خواستار مشارکت کشاورزان در این زمینه جهت تامین آب در فصل تابستانه ۱۴۰۱ شد.

در ادامه نماینده کشاورزان روستای عرب اسد  تقاضا و انتظارات خود را در خصوص کشت تابستانه و نحوه توزیع و تامین آب اعلام نمودند.

در پایان مقرر گردید نماینده کشاورزان نسبت به ارایه الگوی کشت مصوب جهت عقد قرارداد اقدام نماید و پس از آن شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ نسبت به تامین آب کشت تابستانه براساس سهمیه تخصیص یافته شبکه مذکور اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت تامین آب کشت های تابستانه با کشاورزان شرکت تعاونی روستای عرب اسد