تامین آب کشاورزی در دورترین نقاط میان آب

مدیر عامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌ آبیاری کارون بزرگ از تأمین آب اراضی کشاورزی روستاهای دلفیه و بکیشه تحت پوشش شبکه آبیاری میانآب با کنترل و پایش شبانه روزی و مستمر عوامل حراست، حریم بانی و بهره برداری این شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،”بهرام جعفری” افزود: با برقراری گشت های مستمر ۲۴ ساعته عوامل حراست، حریم بانی و بهره برداری، استقرار نیروهای حراست در نقاط کلیدی شبکه و ممانعت از برداشت های غیر مجاز و به هم زدن تنظیمات تاسیسات، تأمین آب اراضی واقع در انتهای شبکه آبیاری جهت انجام کشت های کم مصرف و مصوب به نحو مطلوب صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌ آبیاری کارون بزرگ خاطرنشان کرد: در بازدیدهای صورت گرفته، وضعیت تأمین آب کشاورزان تا انتهای مسیر کانال مذکور از جمله کشاورزان روستاهای دلفیه و بکیشه مورد بررسی قرار گرفت و رضایتمندی آنان حاصل گردیده است.

تامین آب کشاورزی در دورترین نقاط میان آب